ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

30

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

22

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

29

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

30

ตาราง

586

ห้องเรียน
ตาราง

16,907

นักเรียน
ตาราง
นร.ม.ต้น

8,798

ตาราง
นร.ม.ปลาย

8,109

ตาราง

อัตราส่วน

จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน/โรงเรียน

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

8

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า29 /97%
ม.ปลาย/เทียบเท่า1 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียน 1 - 499 คน) 22 /73%
ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 500 - 1,499 คน) 5 /17%
ขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน 1,500 - 2,499 คน) 2 /7%
ขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) 1 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 (จำนวนนักเรียน 1-120 คน) 4 /13%
ขนาดที่ 2 (จำนวนนักเรียน 121-200 คน) 9 /30%
ขนาดที่ 3 (จำนวนนักเรียน 201-300 คน) 1 /3%
ขนาดที่ 4 (จำนวนนักเรียน 301-499 คน) 8 /27%
ขนาดที่ 5 (จำนวนนักเรียน 500-1,499 คน) 5 /17%
ขนาดที่ 6 (จำนวนนักเรียน 1,500-2,499 คน) 2 /7%
ขนาดที่ 7 (จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป) 1 /3%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นางโสภา ชวนวัน
  • ดร.นภาพร  แสงนิล
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายอรรถกร วรยศ
30 โรงเรียน

15 อำเภอ
เมืองน่าน

5 โรงเรียน

ตาราง
แม่จริม

1 โรงเรียน

ตาราง
บ้านหลวง

1 โรงเรียน

ตาราง
นาน้อย

1 โรงเรียน

ตาราง
ปัว

4 โรงเรียน

ตาราง
ท่าวังผา

4 โรงเรียน

ตาราง
เวียงสา

3 โรงเรียน

ตาราง
ทุ่งช้าง

1 โรงเรียน

ตาราง
เชียงกลาง

2 โรงเรียน

ตาราง
นาหมื่น

2 โรงเรียน

ตาราง
สันติสุข

1 โรงเรียน

ตาราง
บ่อเกลือ

1 โรงเรียน

ตาราง
สองแคว

1 โรงเรียน

ตาราง
ภูเพียง

2 โรงเรียน

ตาราง
เฉลิมพระเกียรติ

1 โรงเรียน

ตาราง

4 เครือข่าย
สหวิทยาเขตวรนคร

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตศิลาทอง

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตเวียงป้อ

8 โรงเรียน

ตาราง
ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2022.1.KAOPUNHOT