จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--5,0234,8139,836
เดินเท้า--209201410
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1,7591,7093,468
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3,0552,9005,955
จักรยานยืมเรียน---33
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--486428914
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า--81523
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--193237430
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--285176461
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--323062
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5-5
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--273057
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--118114232
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า--61622
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--291544
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8383166
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--209199408
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า--222850
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--10467171
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--83104187
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--184260
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า--516
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--145
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--123749
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--223281504
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า--29231
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--41112153
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--153167320
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--109159268
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า--134
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--333871
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--75118193
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--372966
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า---11
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8412
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--292453
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--5081131
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า--193150
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--142943
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--172138
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6475881,235
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า---11
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--57883
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6425091,151
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--553994
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า--4-4
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--302353
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--211637
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--131730
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า---33
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ---11
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--131326
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--203050
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า---22
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--325
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--172643
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--5951110
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า---55
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11112
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--484593
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7657041,469
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า--141428
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--354327681
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--397362759
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน---11
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--702696
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า---11
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--652186
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--549
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--19597292
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า--45449
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--51621
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--14577222
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6371134
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า--257
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--471158
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--145569
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--10974183
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า--71825
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--603090
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--422668
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--423375
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--392867
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--358
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--41014
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า---11
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--369
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--134
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--11084194
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า--369
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6511
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--10173174
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9449761,920
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--347
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--466473939
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--475498973
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน---11
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.---126126
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า---1616
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ---5353
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ---5757
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--129126255
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--5712
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6147108
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6372135
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--360297657
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--131326
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--13254186
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--215229444
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน---11
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--302353
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--8-8
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11819
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--111526
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--681482
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--9-9
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--628
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--531265
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--422264
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--6410
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--231639
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--13215
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--164258
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--415
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--124153
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2022.1.KAOPUNHOT