จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--4,8834,7919,674
เดินเท้า--203189392
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1,7621,8043,566
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2,9162,7975,713
จักรยานยืมเรียน--213
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7607391,499
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า--61319
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--379374753
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--374352726
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน--1-1
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9071,0241,931
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--134
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--412496908
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4945251,019
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--622385
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า---11
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--511667
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11617
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.---111111
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า---1111
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ---4747
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ---5353
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--131109240
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า--37643
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--51419
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8989178
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--4267109
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า---55
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--362864
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--63440
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--132139271
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--459
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6257119
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6577142
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน--1-1
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--414284698
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--11819
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--17769246
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--226206432
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน---11
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--272148
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--6-6
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5813
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--161329
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--492675
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--527
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--538
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--392160
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--252954
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--538
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--141731
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6915
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--111425
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เดินเท้า--3-3
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--718
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11314
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ จักรยานยืมเรียน-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7486160
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า--61925
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--353974
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--332861
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--452974
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--402565
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--549
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--91221
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า--2-2
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4812
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--347
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--8787174
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เดินเท้า--369
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--112031
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7361134
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จักรยานยืมเรียน-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--458411869
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า--121527
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--195204399
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--251192443
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--263460
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8412
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--183048
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--322961
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5-5
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--272956
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--8176157
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า--242650
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--323264
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--251843
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6655571,222
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า---44
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--105969
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6554941,149
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--553085
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า--213
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--311647
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--221335
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7916
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--213
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5813
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--352358
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า---22
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--314
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--322052
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--125118243
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า--41418
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--261541
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9589184
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--217175392
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า--181937
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--12482206
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7574149
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--142640
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า--415
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--123
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--92332
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--230303533
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า--36339
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--27120147
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--167180347
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--8368151
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เดินเท้า--10616
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--17825
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5654110
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง จักรยานยืมเรียน-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--80132212
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เดินเท้า--41620
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--383876
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3878116
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร จักรยานยืมเรียน-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.SPMNAN (reversion By นายอรรถกร วรยศ)