จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--8,688-16,815
ผอม--457-640
ค่อนข้างผอม--637-1,061
สมส่วน--6,301-12,615
ท้วม--425-790
เริ่มอ้วน--572-1,024
อ้วน--284-565
ค่านอกเกณฑ์--12-80
อายุนอกเกณฑ์----40

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--1,114-2,191
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--79-106
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--117-180
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--762-1,595
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--53-89
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--61-133
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--38-75
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์--4-12
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----1
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--1,240-2,564
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--101-142
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--100-197
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--836-1,843
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--76-136
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--95-156
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--29-69
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์--3-20
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----1
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--92-138
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--1-4
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--5-8
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--68-102
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--6-7
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--9-14
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--2-2
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์--1-1
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด----113
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม----1
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม----4
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน----94
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม----7
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน----4
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน----2
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----1
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--218-386
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--19-21
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--7-14
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--158-292
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--16-22
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--11-20
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--7-14
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----3
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--227-406
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--16-21
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--27-45
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--159-295
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--9-17
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--12-19
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--4-9
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--490-964
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--20-33
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--29-54
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--346-705
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--13-44
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--55-79
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--27-46
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์----2
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----1
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--824-1,467
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--58-76
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--77-122
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--555-1,043
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--36-54
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--60-94
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--36-69
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์--2-8
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----1
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--83-146
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--6-8
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--6-9
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--49-97
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--12-15
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--7-11
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--3-6
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--74-117
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--2-2
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--3-4
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--56-89
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--1-3
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--8-12
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--4-7
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--179-307
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--12-15
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--16-21
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--117-222
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--8-13
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--15-20
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--11-15
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์----1
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--90-123
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--7-7
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--12-12
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--59-89
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--3-4
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--6-6
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--3-5
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--201-389
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--4-5
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--10-15
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--160-310
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--8-18
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--12-21
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--7-20
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--92-171
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--6-6
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--10-13
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--59-115
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--3-8
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--11-19
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--3-10
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--44-85
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--1-1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--3-5
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--28-62
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--3-6
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--4-5
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--5-6
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--146-391
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--4-5
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--6-12
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--116-332
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--4-15
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--12-18
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--4-6
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----3
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--999-1,919
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--55-77
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--87-124
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--749-1,476
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--38-77
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--45-93
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--24-56
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์--1-13
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----3
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--58-111
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม--2-3
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--7-11
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--41-84
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--6-7
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--1-4
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--1-1
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----1
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--42-81
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--3-3
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--7-9
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--27-52
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--2-5
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--2-7
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--1-1
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----4
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--281-495
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม--9-12
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--10-18
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--201-360
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--21-37
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--24-45
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--16-20
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----3
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--737-1,388
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม--1-12
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--5-41
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--674-1,172
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--28-57
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--25-67
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--4-22
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์----16
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----1
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--84-152
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม--6-7
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--8-11
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--51-98
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--2-8
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--9-14
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--7-13
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์--1-1
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--35-74
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม----2
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--2-3
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--31-62
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--1-4
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--1-2
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน----1
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--79-132
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม--2-2
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--11-14
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--59-95
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--2-6
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--1-4
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--4-8
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์----3
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--224-431
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--8-13
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--13-18
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--153-315
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--16-25
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--19-32
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--15-26
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์----1
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----1
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--433-777
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--26-33
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--29-42
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--310-588
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--30-46
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--31-53
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--7-14
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์----1
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--37-90
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--1-1
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม----1
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--29-66
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--1-4
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--1-5
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--5-9
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----4
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--271-597
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--3-4
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--7-18
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--225-485
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--13-31
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--14-34
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--9-20
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----5
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--160-288
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม--3-5
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--10-13
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--118-220
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--8-14
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--17-23
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--4-9
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์----1
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----3
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--134-322
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--2-13
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--13-23
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--105-257
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--6-11
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--4-10
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--4-4
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----4


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.SPMNAN (reversion By นายอรรถกร วรยศ)