จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--8,798-16,907
ผอม--465-623
ค่อนข้างผอม--710-1,117
สมส่วน--6,415-12,827
ท้วม--405-732
เริ่มอ้วน--504-935
อ้วน--279-538
ค่านอกเกณฑ์--20-81
อายุนอกเกณฑ์----54

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--1,003-1,926
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--73-92
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--93-151
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--713-1,417
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--44-78
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--46-92
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--23-59
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์--11-34
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----3
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--52-94
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--1-2
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--6-6
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--33-64
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--3-6
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--6-9
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--3-3
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----4
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--229-427
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--9-12
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--21-29
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--158-315
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--12-20
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--18-34
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--10-16
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์--1-1
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--443-789
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--18-23
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--38-53
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--337-616
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--22-36
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--23-39
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--5-15
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์----2
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----5
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--48-129
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--4-5
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--6-10
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--28-84
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--1-5
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--5-13
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--4-9
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----3
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--277-588
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--3-4
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--15-22
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--230-488
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--9-24
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--11-28
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--7-16
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์--2-2
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----4
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--129-310
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ผอม--2-2
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างผอม--3-3
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สมส่วน--113-281
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ท้วม--9-15
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เริ่มอ้วน--1-6
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อ้วน--1-1
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ค่านอกเกณฑ์-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----2
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--70-115
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม--2-2
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--6-6
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--53-94
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--5-6
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--3-4
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--1-1
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----2
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--246-461
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม--5-6
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--12-13
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--193-363
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--12-31
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--16-34
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--8-10
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----4
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--683-1,339
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม--13-18
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--36-46
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--572-1,134
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--25-52
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--32-66
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--4-14
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์--1-9
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--92-171
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม--5-6
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--8-9
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--66-122
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--3-10
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--4-12
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--6-10
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์----1
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----1
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--43-91
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม----3
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--2-3
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--34-72
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--2-4
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--3-5
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--2-3
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----1
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--80-134
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม--4-5
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--3-4
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--62-105
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--3-7
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--6-10
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--2-3
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--127-228
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ผอม--6-6
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างผอม--7-11
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สมส่วน--91-172
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ท้วม--7-10
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เริ่มอ้วน--8-11
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อ้วน--8-13
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่านอกเกณฑ์-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----5
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--1,133-2,174
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--87-120
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--102-168
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--777-1,579
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--63-114
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--71-131
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--30-53
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์--3-8
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----1
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--100-149
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--5-5
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--7-11
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--70-112
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--4-4
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--11-12
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--3-5
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--243-401
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--15-15
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--14-21
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--176-307
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--14-21
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--19-27
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--5-7
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์----1
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----2
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--234-401
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--16-20
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--25-33
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--168-300
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--5-9
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--12-25
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--8-13
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----1
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--207-403
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--5-6
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--8-15
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--165-310
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--9-18
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--11-27
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--9-26
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์----1
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--104-194
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--6-7
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--13-18
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--69-131
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--6-12
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--3-8
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--7-17
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--23-59
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--4-5
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม----2
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--15-44
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม----1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--2-3
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--2-4
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--192-434
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผอม--7-7
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างผอม--26-31
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สมส่วน--148-368
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ท้วม--5-11
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เริ่มอ้วน--5-11
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อ้วน--1-2
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่านอกเกณฑ์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----4
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--1,257-2,593
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--80-121
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--127-224
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--901-1,917
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--47-100
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--61-131
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--39-86
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์--2-12
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----2
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด----133
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม----7
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน----118
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม----4
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน----2
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----2
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--480-947
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--14-19
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--33-69
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--327-699
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--29-44
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--50-67
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--27-42
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์----4
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----3
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--848-1,467
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--62-88
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--64-101
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--590-1,061
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--41-54
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--48-88
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--43-70
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์----3
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----2
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--84-155
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--5-6
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--6-9
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--48-107
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--8-11
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--10-12
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--7-10
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--88-136
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--2-4
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--11-14
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--64-100
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--3-5
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--4-7
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--4-6
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--201-322
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--8-10
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--12-18
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--151-240
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--10-16
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--12-20
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--8-15
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์----1
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----2
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--82-137
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผอม--4-4
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างผอม--6-10
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สมส่วน--63-107
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ท้วม--4-4
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เริ่มอ้วน--3-3
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อ้วน--2-7
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่านอกเกณฑ์----2
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2022.1.KAOPUNHOT