จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--8,7988,10916,907
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี-----
4 ปี-----
5 ปี-----
6 ปี-----
7 ปี-----
8 ปี-----
9 ปี-----
10 ปี-----
11 ปี-----
12 ปี--524-524
13 ปี--2,854-2,854
14 ปี--2,89222,894
15 ปี--2,3994862,885
16 ปี--1212,6292,750
17 ปี--62,6162,622
18 ปี--22,2102,212
19 ปี---155155
20 ปี---1111
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--1,0039231,926
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี--57-57
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี--311-311
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี--357-357
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี--25559314
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี--23313336
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี---294294
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี---248248
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี---99
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--524294
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี--5-5
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี--13-13
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี--16-16
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี--15116
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี--3912
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี---1515
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี---1212
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี---33
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี---22
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--229198427
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี--29-29
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี--49-49
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี--75176
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี--722193
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี--46872
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี---5151
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี---5151
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี---66
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--443346789
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี--15-15
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี--138-138
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี--144-144
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี--12713140
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี--16114130
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี--2105107
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี--1100101
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี---1414
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--4881129
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี--1-1
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี--11-11
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี--17-17
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี--14-14
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี--41115
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี--13132
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี---3131
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี---88
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--277311588
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี--14-14
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี--81-81
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี--93-93
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี--8226108
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี--794101
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี---113113
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี---6262
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี---1414
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี---22
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--129181310
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี--5-5
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี--36-36
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี--41-41
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี--39645
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี--74855
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี--15859
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี---5858
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี---1111
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--7045115
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี--6-6
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี--21-21
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี--18-18
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี--24226
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี--11718
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี---1313
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี---99
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี---44
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--246215461
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี--2-2
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี--92-92
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี--82-82
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี--631376
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี--76370
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี---6565
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี---6060
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี---1111
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี---33
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--6836561,339
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี--53-53
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี--232-232
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี--208-208
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี--18530215
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี--5222227
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี---198198
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี---201201
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี---55
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--9279171
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี--4-4
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี--26-26
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี--32-32
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี--27-27
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี--32225
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี---2727
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี---2626
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี---44
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--434891
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี--2-2
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี--7-7
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี--11-11
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี--19322
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี--42024
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี---1111
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี---1010
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี---44
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--8054134
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี--3-3
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี--33-33
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี--28-28
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี--16117
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี---1919
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี---2020
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี---1414
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--127101228
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี--3-3
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี--49-49
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี--44-44
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี--31233
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี---3939
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี---2929
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี---2222
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี---99
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--1,1331,0412,174
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี--93-93
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี--368-368
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี--397-397
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี--27088358
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี--5361366
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี---337337
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี---251251
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี---33
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี---11
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--10049149
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี--8-8
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี--30-30
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี--34-34
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี--26834
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี--21214
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี---1313
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี---1414
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี---22
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--243158401
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี--10-10
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี--85-85
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี--80-80
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี--671380
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี---4949
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี--14950
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี---4242
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี---55
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--234167401
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี--10-10
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี--70-70
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี--74-74
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี--75176
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี--55055
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี---6363
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี---4848
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี---55
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--207196403
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี--13-13
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี--80-80
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี--53-53
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี--59968
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี--25557
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี---7979
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี---5252
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี---11
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--10490194
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี--14-14
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี--28-28
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี--32-32
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี--271037
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี--32831
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี---2626
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี---2222
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี---44
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--233659
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี--10-10
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี--8-8
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี--527
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี---1414
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี---66
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี---1414
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--192242434
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี--6-6
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี--56-56
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี--51-51
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี--701282
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี--88088
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี--16768
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี---7676
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี---77
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--1,2571,3362,593
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี--126-126
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี--415-415
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี--4121413
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี--301131432
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี--3425428
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี---449449
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี---319319
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี---1111
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด---133133
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี---44
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี---3535
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี---3535
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี---5353
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี---66
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--480467947
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี--4-4
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี--159-159
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี--163-163
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี--1509159
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี--4158162
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี---158158
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี---137137
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี---44
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี---11
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--8486191,467
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี--32-32
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี--285-285
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี--289-289
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี--23719256
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี--4212216
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี---208208
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี--1176177
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี---44
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--8471155
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี--1-1
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี--34-34
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี--21-21
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี--27-27
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี--12627
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี---2323
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี---2222
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--8848136
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี--1-1
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี--31-31
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี--28-28
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี--28129
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี---1818
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี---1414
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี---1515
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--201121322
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี--2-2
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี--69-69
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี--62-62
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี--68-68
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี---3232
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี---4848
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี---3838
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี---11
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี---22
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--8255137
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี--5-5
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี--35-35
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี--22-22
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี--20222
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี---1515
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี---1111
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี---2727
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป-----


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2022.1.KAOPUNHOT