จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด--2,635
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--2,224
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--127
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--30
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.--5
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--187
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--4
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--48
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร--6
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป--1
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--3
บวชในศาสนา---
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
อื่น ๆ---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--345
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--345
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--404
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--378
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--8
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--9
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--8
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--36
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--20
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--3
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--10
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--3
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--62
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--47
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--6
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--7
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--66
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--54
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--8
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--4
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--143
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--133
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--4
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป--1
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--242
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--211
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--31
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--27
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--17
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--10
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--28
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--11
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--8
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--5
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--3
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--70
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--55
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--3
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--5
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.--1
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--6
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--20
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--9
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--3
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--7
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--50
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--36
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--8
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--5
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--36
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--24
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--5
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--7
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--4
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--2
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--68
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--40
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--11
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--11
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--3
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร--2
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--320
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--320
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--18
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--15
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--23
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--12
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--3
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.--1
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--6
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--68
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--29
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--20
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--15
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร--1
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--3
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--192
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--169
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--3
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.--1
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--13
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--2
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--30
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--27
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--3
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--19
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--10
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--5
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--2
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--16
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--13
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.--1
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--72
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--50
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--2
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--13
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--1
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--2
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--135
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--87
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--46
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--8
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--4
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--73
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--60
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--3
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.--1
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--8
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--16
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--12
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--44
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--34
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--4
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร--3
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.SPMNAN (reversion By นายอรรถกร วรยศ)