แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
55012001 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ดู่ใต้เมืองน่าน4.4
55012002 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในเวียงเมืองน่าน1.7
55012003 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร บ่อสวกเมืองน่าน14.6
55012004 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ กองควายเมืองน่าน13.9
55012006 โรงเรียนแม่จริม หนองแดงแม่จริม39.2
55012007 โรงเรียนบ้านหลวง ป่าคาหลวงบ้านหลวง48.2
55012008 โรงเรียนนาน้อย นาน้อยนาน้อย61.1
55012009 โรงเรียนสา กลางเวียงเวียงสา29.1
55012011 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น้ำมวบเวียงสา55.9
55012012 โรงเรียนสารทิศพิทยาคม ยาบหัวนาเวียงสา58.8
55012014 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม บ่อแก้วนาหมื่น79.7
55012015 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ปิงหลวงนาหมื่น104
55012016 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ดู่พงษ์สันติสุข32.5
55012017 โรงเรียนน่านนคร นาปังภูเพียง8.2
55012018 โรงเรียนศรีนครน่าน เมืองจังภูเพียง13.3
55013001 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ไชยสถานเมืองน่าน4.3
55022001 โรงเรียนปัว ปัวปัว61.3
55022002 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ศิลาเพชรปัว50
55022003 โรงเรียนเมืองแงง แงงปัว55.8
55022004 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ป่ากลางปัว67.8
55022005 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ท่าวังผาท่าวังผา47.1
55022006 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ตาลชุมท่าวังผา36.3
55022007 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ป่าคาท่าวังผา43.5
55022008 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ยมท่าวังผา55.1
55022009 โรงเรียนทุ่งช้าง ทุ่งช้างทุ่งช้าง81.7
55022010 โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" เชียงกลางเชียงกลาง69.6
55022011 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พระธาตุเชียงกลาง76.6
55022012 โรงเรียนบ่อเกลือ บ่อเกลือใต้บ่อเกลือ79.2
55022013 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นาไร่หลวงสองแคว80.5
55022014 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติ131
ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2022.1.KAOPUNHOT