คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
 • ดร.นภาพร แสงนิลดร.นภาพร แสงนิลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านที่ปรึกษา
 • นางโสภา ชวนวันนางโสภา ชวนวันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านที่ปรึกษา
คณะกรรมการอำนวยการ
  คณะกรรมการพัฒนาระบบ
   ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
   Version.2022.1.KAOPUNHOT