วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565 2566

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 499022 22222222
ขนาดกลาง /นร.500 - 149905 5555
ขนาดใหญ่ /นร.1500 - 249902 2222
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.2500 ขึ้นไป01 1111
รวม030 30303030