โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
10 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา
9 โรงเรียน Stand Alone
7 โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา
5 โรงเรียนพักนอน
4 โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร
3 โรงเรียน CONNEXT ED
2 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล