วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0270273 3277 4274 -3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0307310 3310313 3
รวม0577583 6587 4587