ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

      (Educational Information System BIG DATA)

30

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

22

ตาราง
นร.61 - 80 1 /3%
นร.81 - 100 3 /10%
นร.101 - 120 3 /10%
รร.เปิด ม.ต้น

29

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

30

ตาราง

587

ห้องเรียน
-2

(เปรียบเทียบภาคเรียนที่ผ่านมา)

ตาราง

16,815

นักเรียน
-285

(เปรียบเทียบภาคเรียนที่ผ่านมา)

-267

(เปรียบเทียบ 10 มิ.ย. 2565)

ตาราง

30

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
22
กลาง
5
ใหญ่
2
ใหญ่พิเศษ
1
ตาราง
นร.ม.ต้น

8,688

-149

(เปรียบเทียบภาคเรียนที่ผ่านมา)

-196

(เปรียบเทียบ 10 มิ.ย. 2565)

นร.ม.ปลาย

8,127

-136

(เปรียบเทียบภาคเรียนที่ผ่านมา)

-71

(เปรียบเทียบ 10 มิ.ย. 2565)

อัตราส่วนนร./ห้องเรียน

29

นร./รร.

561

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

รร.โครงการพิเศษตาราง

BEST PRACTICESตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า29 /97%
ม.ปลาย/เทียบเท่า1 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 22 /73%
ขนาดกลาง 5 /17%
ขนาดใหญ่ 2 /7%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 7 /23%
ขนาดที่ 2 6 /20%
ขนาดที่ 3 1 /3%
ขนาดที่ 4 8 /27%
ขนาดที่ 5 5 /17%
ขนาดที่ 6 2 /7%
ขนาดที่ 7 1 /3%
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2565 (2,635 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 2224 /84%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 127 /5%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 30 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 5 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 187 /7%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 4 /0%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 48 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 6 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 3 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2565 (2,530 คน)
มหาวิทยาลัยของรัฐ 1543 /61%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 119 /5%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 38 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 139 /5%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 5 /0%
สถาบันพยาบาล 25 /1%
สถาบันทหาร 16 /1%
สถาบันตำรวจ 2 /0%
สถาบันอื่น ๆ 514 /20%
ภาคอุตสาหกรรม 24 /1%
ภาคการเกษตร 20 /1%
ค้าขาย ธุรกิจ 6 /0%
งานบริการ 2 /0%
รับจ้างทั่วไป 71 /3%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 5 /0%
อื่น ๆ 1 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • ดร.สิงห์เพชร สุทธิ
  • ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์
  • นางโสภา ชวนวัน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายอรรถกร วรยศ
30 โรงเรียน

15 อำเภอ
เมืองน่าน

5 โรงเรียน

ตาราง
แม่จริม

1 โรงเรียน

ตาราง
บ้านหลวง

1 โรงเรียน

ตาราง
นาน้อย

1 โรงเรียน

ตาราง
ปัว

4 โรงเรียน

ตาราง
ท่าวังผา

4 โรงเรียน

ตาราง
เวียงสา

3 โรงเรียน

ตาราง
ทุ่งช้าง

1 โรงเรียน

ตาราง
เชียงกลาง

2 โรงเรียน

ตาราง
นาหมื่น

2 โรงเรียน

ตาราง
สันติสุข

1 โรงเรียน

ตาราง
บ่อเกลือ

1 โรงเรียน

ตาราง
สองแคว

1 โรงเรียน

ตาราง
ภูเพียง

2 โรงเรียน

ตาราง
เฉลิมพระเกียรติ

1 โรงเรียน

ตาราง

4 เครือข่าย
สหวิทยาเขตวรนคร

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตศิลาทอง

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตเวียงป้อ

8 โรงเรียน

ตาราง
ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.SPMNAN (reversion By นายอรรถกร วรยศ)