คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
คณะกรรมการอำนวยการ
  • ดร.นภาพร  แสงนิลดร.นภาพร แสงนิลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านที่ปรึกษา
  • นายกฤษภา พิมพันธ์นายกฤษภา พิมพันธ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านที่ปรึกษา
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
    ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
    Version.2024.SPMNAN (reversion By นายอรรถกร วรยศ)