จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--3,4571,9625,419
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง--14115
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน--3,4241,9435,367
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า--7815
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--257
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--10515
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--179-179
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กเร่ร่อน-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ผลกระทบจากเอดส์-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ชนกลุ่มน้อย-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กยากจน--179-179
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร กำพร้า-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--492574
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กเร่ร่อน-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ผลกระทบจากเอดส์-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ชนกลุ่มน้อย-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กยากจน--492574
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร กำพร้า-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--208158366
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เด็กเร่ร่อน-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ผลกระทบจากเอดส์-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ชนกลุ่มน้อย-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เด็กยากจน--208158366
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร กำพร้า-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--2321233
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กเร่ร่อน-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ผลกระทบจากเอดส์-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ชนกลุ่มน้อย-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กยากจน--2321233
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร กำพร้า-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--4672118
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กเร่ร่อน-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ผลกระทบจากเอดส์-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ชนกลุ่มน้อย-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กยากจน--4672118
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร กำพร้า-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--183116299
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เด็กเร่ร่อน-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ผลกระทบจากเอดส์-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ชนกลุ่มน้อย-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เด็กยากจน--183116299
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร กำพร้า-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--109129238
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เด็กเร่ร่อน-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ผลกระทบจากเอดส์-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ชนกลุ่มน้อย-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เด็กยากจน--109129238
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร กำพร้า-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--362864
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กเร่ร่อน-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ผลกระทบจากเอดส์-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ชนกลุ่มน้อย-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กยากจน--362864
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง กำพร้า-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--242166408
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กเร่ร่อน-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ผลกระทบจากเอดส์-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ชนกลุ่มน้อย-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กยากจน--242166408
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง กำพร้า-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--237110347
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กเร่ร่อน-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ผลกระทบจากเอดส์-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ชนกลุ่มน้อย-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กยากจน--237110347
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง กำพร้า-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--6442106
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กเร่ร่อน-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ผลกระทบจากเอดส์-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ชนกลุ่มน้อย-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กยากจน--6442106
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง กำพร้า-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--393877
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กเร่ร่อน-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ผลกระทบจากเอดส์-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ชนกลุ่มน้อย-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กยากจน--393877
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง กำพร้า-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--7142113
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กเร่ร่อน-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ผลกระทบจากเอดส์-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ชนกลุ่มน้อย-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กยากจน--7042112
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง กำพร้า--1-1
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--7877155
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กเร่ร่อน-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ผลกระทบจากเอดส์-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ชนกลุ่มน้อย-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กยากจน--7476150
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง กำพร้า--415
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--523688
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กเร่ร่อน-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผลกระทบจากเอดส์-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ชนกลุ่มน้อย-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กยากจน--492574
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง กำพร้า--246
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--156
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---22
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--9849147
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กเร่ร่อน-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผลกระทบจากเอดส์-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ชนกลุ่มน้อย-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กยากจน--9849147
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง กำพร้า-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--191103294
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กเร่ร่อน-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผลกระทบจากเอดส์-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ชนกลุ่มน้อย-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กยากจน--191103294
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง กำพร้า-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--17156227
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กเร่ร่อน-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผลกระทบจากเอดส์-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ชนกลุ่มน้อย-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กยากจน--17156227
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง กำพร้า-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--168116284
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กเร่ร่อน-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผลกระทบจากเอดส์-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ชนกลุ่มน้อย-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กยากจน--168116284
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง กำพร้า-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--5154105
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กเร่ร่อน-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผลกระทบจากเอดส์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ชนกลุ่มน้อย-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กยากจน--5054104
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง กำพร้า-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--192847
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กเร่ร่อน-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผลกระทบจากเอดส์-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ชนกลุ่มน้อย-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กยากจน--192847
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง กำพร้า-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--120112232
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กเร่ร่อน-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ผลกระทบจากเอดส์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ชนกลุ่มน้อย-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กยากจน--120112232
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง กำพร้า-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--14945194
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กเร่ร่อน-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผลกระทบจากเอดส์-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ชนกลุ่มน้อย-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กยากจน--14745192
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ กำพร้า-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด---4949
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กเร่ร่อน-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผลกระทบจากเอดส์-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ชนกลุ่มน้อย-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กยากจน---4646
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ กำพร้า---22
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---11
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--27103130
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กเร่ร่อน-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผลกระทบจากเอดส์-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ชนกลุ่มน้อย-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กยากจน--27103130
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ กำพร้า-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--287-287
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กเร่ร่อน-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผลกระทบจากเอดส์-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ชนกลุ่มน้อย-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กยากจน--287-287
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ กำพร้า-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8270152
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกทอดทิ้ง--13114
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กเร่ร่อน-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผลกระทบจากเอดส์-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ชนกลุ่มน้อย-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กยากจน--6868136
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ กำพร้า---11
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--562480
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กเร่ร่อน-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผลกระทบจากเอดส์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ชนกลุ่มน้อย-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กยากจน--562480
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ กำพร้า-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--16164225
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กเร่ร่อน-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผลกระทบจากเอดส์-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ชนกลุ่มน้อย-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กยากจน--16063223
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ กำพร้า-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--112
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--5249101
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กถูกทอดทิ้ง-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กเร่ร่อน-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ผลกระทบจากเอดส์-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ชนกลุ่มน้อย-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กยากจน--454893
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ กำพร้า-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--718
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2022.1.KAOPUNHOT