จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--8,688-16,815
เตี้ย--325-554
ค่อนข้างเตี้ย--356-749
สูงตามเกณฑ์--7,289-13,961
ค่อนข้างสูง--434-889
สูง--284-622
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์----40

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--5-10
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--232-484
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--21-55
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--10-38
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--271-597
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----4
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สูง----1
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--3-4
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--31-71
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย----6
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--3-4
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--37-90
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สูง--12-28
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--11-25
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--358-638
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--23-47
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--29-39
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--433-777
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----1
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สูง--5-9
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--4-12
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--192-359
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--13-33
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--10-17
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--224-431
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง--5-9
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--4-6
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--64-107
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--5-6
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย--1-4
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--79-132
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง--1-2
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--2-4
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--32-64
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย----3
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย----1
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--35-74
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง--6-6
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--5-6
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--69-132
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--2-3
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย--2-5
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--84-152
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----1
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง--26-65
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--35-67
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--626-1,181
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--34-47
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย--16-27
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--737-1,388
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----3
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง--1-1
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--6-9
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--213-387
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--33-56
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย--28-39
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--281-495
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----4
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สูง----1
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--4-5
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--35-66
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--1-2
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--2-3
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--42-81
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----1
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--3-3
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--42-86
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--3-7
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย--10-14
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--58-111
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----3
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สูง--50-100
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--51-123
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--873-1,632
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--14-41
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--11-20
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--999-1,919
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----3
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--1-2
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--6-21
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--122-295
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--10-42
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--7-28
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--146-391
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--1-1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--1-4
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--36-72
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--1-2
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--5-6
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--44-85
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--4-6
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--3-9
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--80-147
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--1-1
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--4-8
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--92-171
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--3-6
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--4-10
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--174-335
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--8-22
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--12-16
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--201-389
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--1-5
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--9-12
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--73-98
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--4-5
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--3-3
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--90-123
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--1-3
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--1-7
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--149-262
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--7-9
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--21-26
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--179-307
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--2-5
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--1-2
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--66-103
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--4-6
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--1-1
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--74-117
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--2-5
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--4-10
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--69-120
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--5-7
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--3-4
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--83-146
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----1
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--23-66
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--51-92
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--698-1,222
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--28-53
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--24-33
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--824-1,467
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----1
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--10-19
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--16-44
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--410-781
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--27-48
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--27-71
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--490-964
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--5-7
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--16-30
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--188-343
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--9-14
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--9-12
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--227-406
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----3
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--3-6
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--7-11
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--177-315
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--11-22
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--20-29
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--218-386
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----1
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง----1
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์----86
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย----17
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย----8
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด----113
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง----2
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--4-5
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--63-106
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--7-7
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--18-18
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--92-138
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----1
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--57-141
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--88-193
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--1,042-2,131
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--26-63
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--27-35
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--1,240-2,564
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----1
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--59-112
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--80-141
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--933-1,849
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--22-53
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--20-35
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--1,114-2,191
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สูง--3-5
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----5
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--160-288
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย--6-10
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--9-19
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--138-241
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--5-9
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง--2-6
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----3
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--134-322
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--13-24
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--11-29
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--104-248
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--5-14
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สูง--1-3
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----4


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.SPMNAN (reversion By นายอรรถกร วรยศ)