จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--8,798-16,907
เตี้ย--391-577
ค่อนข้างเตี้ย--401-794
สูงตามเกณฑ์--7,220-13,920
ค่อนข้างสูง--466-877
สูง--320-685
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์----54

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--1,003-1,926
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--20-51
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--30-63
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--800-1,514
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--79-137
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สูง--74-158
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----3
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--52-94
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--2-4
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--1-1
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--44-79
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--3-3
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สูง--2-3
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----4
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--229-427
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--13-14
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--6-23
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--191-362
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--13-19
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สูง--6-9
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--443-789
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--25-38
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--26-53
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--373-649
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--13-28
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สูง--6-16
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----5
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--48-129
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--3-5
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--5-18
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--39-95
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง----5
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สูง--1-3
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----3
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--277-588
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--16-38
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--21-51
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--229-478
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--6-10
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สูง--5-7
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----4
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด--129-310
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร เตี้ย--8-13
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างเตี้ย--3-11
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สูงตามเกณฑ์--115-278
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ค่อนข้างสูง--2-3
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สูง--1-3
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์----2
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--70-115
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย--3-4
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--3-9
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--59-95
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง--5-5
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----2
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--246-461
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย--37-47
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--27-54
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--180-349
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--1-6
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง--1-1
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----4
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--683-1,339
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย--10-23
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--28-43
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--565-1,108
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--51-99
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง--29-66
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--92-171
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย----3
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--2-11
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--77-139
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--6-7
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง--7-10
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----1
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--43-91
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย--3-7
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--4-6
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--33-71
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--3-5
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง----1
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----1
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--80-134
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย--1-3
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--6-9
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--66-110
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--3-6
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง--4-6
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด--127-228
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง เตี้ย--25-26
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างเตี้ย--11-21
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สูงตามเกณฑ์--90-169
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ค่อนข้างสูง--1-3
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สูง----4
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์----5
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--1,133-2,174
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--68-70
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--52-81
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--941-1,844
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--47-106
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--25-72
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----1
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--100-149
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--6-7
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--7-11
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--83-124
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--3-4
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--1-3
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--243-401
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--23-32
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--19-28
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--188-319
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--9-10
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--4-10
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----2
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--234-401
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--11-12
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--11-17
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--195-344
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--9-19
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--8-8
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----1
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--207-403
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--12-23
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--19-35
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--169-330
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--4-8
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--3-7
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--104-194
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--3-4
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--9-13
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--83-163
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--5-7
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง--4-6
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--23-59
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--1-1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--2-5
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--19-51
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง--1-1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง----1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด--192-434
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เตี้ย--10-18
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างเตี้ย--12-37
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูงตามเกณฑ์--170-371
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค่อนข้างสูง----4
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สูง-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์----4
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--1,257-2,593
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--16-24
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--21-56
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--1,028-2,123
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--94-202
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--98-186
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----2
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด----133
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย----6
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย----14
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์----108
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง----3
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----2
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--480-947
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--38-50
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--29-54
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--387-779
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--20-37
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--6-24
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----3
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--848-1,467
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--27-38
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--28-45
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--695-1,217
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--78-113
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--20-52
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----2
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--84-155
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--2-4
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--75-138
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--3-7
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--4-6
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--88-136
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--5-7
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--7-10
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--73-111
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--2-4
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--1-4
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--201-322
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--3-7
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--8-9
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--182-284
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--5-13
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--3-7
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์----2
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด--82-137
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ เตี้ย--2-2
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างเตี้ย--2-2
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูงตามเกณฑ์--71-118
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค่อนข้างสูง--5-8
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สูง--2-7
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2022.1.KAOPUNHOT