จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด--10152153
ความพิการทางการมองเห็น-----
ความพิการทางการได้ยิน--1-1
ความพิการทางสติปัญญา--213
ความพิการร่างกายและสุขภาพ---33
ความพิการทางการเรียนรู้--9639135
ความพิการทางการพูดและภาษา-----
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--2810
ความพิการทางการออทิสติก---11
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการมองเห็น-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการได้ยิน-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางสติปัญญา-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการเรียนรู้-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการออทิสติก-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนพิการทั้งหมด---77
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการมองเห็น-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการได้ยิน-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางสติปัญญา-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการร่างกายและสุขภาพ---11
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการเรียนรู้-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---66
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการออทิสติก-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนพิการทั้งหมด--123
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการมองเห็น-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการได้ยิน-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางสติปัญญา---11
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการเรียนรู้--112
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการออทิสติก-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการมองเห็น-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการได้ยิน-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางสติปัญญา-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการเรียนรู้-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการออทิสติก-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนพิการทั้งหมด--8210
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการมองเห็น-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการได้ยิน-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางสติปัญญา--1-1
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการเรียนรู้--729
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการออทิสติก-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการมองเห็น-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการได้ยิน-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางสติปัญญา-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการเรียนรู้-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการออทิสติก-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนพิการทั้งหมด--3-3
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการมองเห็น-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการได้ยิน--1-1
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางสติปัญญา-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการเรียนรู้--2-2
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการออทิสติก-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนพิการทั้งหมด--31536
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการมองเห็น-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการได้ยิน-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางสติปัญญา-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการเรียนรู้--31536
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการออทิสติก-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการมองเห็น-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการได้ยิน-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางสติปัญญา-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการเรียนรู้--1-1
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการออทิสติก-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการมองเห็น-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการได้ยิน-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางสติปัญญา-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการเรียนรู้-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการออทิสติก-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนพิการทั้งหมด--729
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการมองเห็น-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการได้ยิน-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางสติปัญญา-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการเรียนรู้--729
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการออทิสติก-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการมองเห็น-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการได้ยิน-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางสติปัญญา-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการเรียนรู้-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการออทิสติก-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่นๆ-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ข้อมูลผิดปกติ-----
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อายุนอกเกณฑ์-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการมองเห็น-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการได้ยิน-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางสติปัญญา-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการเรียนรู้-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการออทิสติก-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนพิการทั้งหมด--4-4
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการมองเห็น-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการได้ยิน-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางสติปัญญา-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการเรียนรู้--4-4
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการออทิสติก-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการมองเห็น-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการได้ยิน-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางสติปัญญา-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการเรียนรู้-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการออทิสติก-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการมองเห็น-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการได้ยิน-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางสติปัญญา-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการเรียนรู้-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการออทิสติก-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่นๆ-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ข้อมูลผิดปกติ-----
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อายุนอกเกณฑ์-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนพิการทั้งหมด--2-2
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการมองเห็น-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการได้ยิน-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางสติปัญญา-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการเรียนรู้--2-2
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการออทิสติก-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการมองเห็น-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการได้ยิน-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางสติปัญญา-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการเรียนรู้-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการออทิสติก-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนพิการทั้งหมด--213
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการมองเห็น-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการได้ยิน-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางสติปัญญา-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการเรียนรู้--213
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการออทิสติก-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนพิการทั้งหมด--8-8
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการมองเห็น-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการได้ยิน-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางสติปัญญา-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการเรียนรู้--8-8
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการออทิสติก-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนพิการทั้งหมด--145
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการมองเห็น-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการได้ยิน-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางสติปัญญา--1-1
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ---11
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการเรียนรู้---11
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---11
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการออทิสติก---11
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนพิการทั้งหมด--2-2
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการมองเห็น-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการได้ยิน-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางสติปัญญา-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการเรียนรู้--2-2
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการออทิสติก-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนพิการทั้งหมด--2-2
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการมองเห็น-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการได้ยิน-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางสติปัญญา-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการเรียนรู้--2-2
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการออทิสติก-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการมองเห็น-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการได้ยิน-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางสติปัญญา-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการเรียนรู้-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการออทิสติก-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนพิการทั้งหมด--71522
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการมองเห็น-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการได้ยิน-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางสติปัญญา-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการเรียนรู้--71522
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการออทิสติก-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนพิการทั้งหมด-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการมองเห็น-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการได้ยิน-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางสติปัญญา-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการเรียนรู้-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการออทิสติก-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนพิการทั้งหมด--448
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการมองเห็น-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการได้ยิน-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางสติปัญญา-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการเรียนรู้--235
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--213
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการออทิสติก-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนพิการทั้งหมด--415
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการมองเห็น-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการได้ยิน-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางสติปัญญา-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการร่างกายและสุขภาพ---11
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการเรียนรู้--4-4
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการออทิสติก-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนพิการทั้งหมด--13720
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการมองเห็น-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการได้ยิน-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางสติปัญญา-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการเรียนรู้--13720
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการออทิสติก-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่นๆ-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ข้อมูลผิดปกติ-----
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อายุนอกเกณฑ์-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนพิการทั้งหมด--123
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการมองเห็น-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการได้ยิน-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางสติปัญญา-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการเรียนรู้--123
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพูดและภาษา-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการออทิสติก-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อื่นๆ-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ข้อมูลผิดปกติ-----
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อายุนอกเกณฑ์-----


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.SPMNAN (reversion By นายอรรถกร วรยศ)