จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด--2,530
มหาวิทยาลัยของรัฐ--1,543
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--119
มหาวิทยาลัยของเอกชน--38
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--139
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--5
สถาบันพยาบาล--25
สถาบันทหาร--16
สถาบันตำรวจ--2
สถาบันอื่น ๆ--514
รับราชการ---
ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
ภาคอุตสาหกรรม--24
ภาคการเกษตร--20
การประมง---
ค้าขาย ธุรกิจ--6
งานบริการ--2
รับจ้างทั่วไป--71
บวชในศาสนา---
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--5
อื่น ๆ--1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--318
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของรัฐ--236
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันพยาบาล---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันทหาร---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันตำรวจ---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอื่น ๆ--82
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับราชการ---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคอุตสาหกรรม---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคการเกษตร---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง การประมง---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค้าขาย ธุรกิจ---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง งานบริการ---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับจ้างทั่วไป---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--424
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของรัฐ--424
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันพยาบาล---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันทหาร---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันตำรวจ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอื่น ๆ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับราชการ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคอุตสาหกรรม---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคการเกษตร---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ การประมง---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค้าขาย ธุรกิจ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ งานบริการ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับจ้างทั่วไป---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--20
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของรัฐ--12
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของเอกชน--1
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--3
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันพยาบาล--2
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันทหาร---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันตำรวจ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอื่น ๆ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับราชการ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคอุตสาหกรรม---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคการเกษตร---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง การประมง---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค้าขาย ธุรกิจ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง งานบริการ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับจ้างทั่วไป--1
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--58
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของรัฐ--38
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--2
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--6
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันพยาบาล---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันทหาร---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันตำรวจ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอื่น ๆ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับราชการ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคอุตสาหกรรม---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคการเกษตร--4
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ การประมง---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค้าขาย ธุรกิจ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ งานบริการ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับจ้างทั่วไป--8
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--50
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของรัฐ--23
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของเอกชน--6
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--12
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันพยาบาล--3
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันทหาร---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันตำรวจ---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอื่น ๆ--1
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับราชการ---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคอุตสาหกรรม--3
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคการเกษตร---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง การประมง---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค้าขาย ธุรกิจ---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง งานบริการ---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับจ้างทั่วไป--1
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--1
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--49
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของรัฐ--40
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--9
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันพยาบาล---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันทหาร---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันตำรวจ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอื่น ๆ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับราชการ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคอุตสาหกรรม---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคการเกษตร---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง การประมง---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค้าขาย ธุรกิจ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง งานบริการ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับจ้างทั่วไป---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--138
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของรัฐ--109
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของเอกชน--3
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--11
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--1
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันพยาบาล--3
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันทหาร--2
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันตำรวจ--1
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอื่น ๆ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับราชการ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคอุตสาหกรรม--1
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคการเกษตร--1
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ การประมง---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค้าขาย ธุรกิจ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ งานบริการ--2
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับจ้างทั่วไป--4
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--174
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของรัฐ--116
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันพยาบาล---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันทหาร---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันตำรวจ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอื่น ๆ--58
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับราชการ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคอุตสาหกรรม---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคการเกษตร---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ การประมง---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค้าขาย ธุรกิจ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ งานบริการ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับจ้างทั่วไป---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--24
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของรัฐ--19
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--1
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันพยาบาล--1
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันทหาร---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันตำรวจ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอื่น ๆ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับราชการ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคอุตสาหกรรม---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคการเกษตร---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ การประมง---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค้าขาย ธุรกิจ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ งานบริการ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับจ้างทั่วไป--3
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--16
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของรัฐ--7
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--1
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--8
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันพยาบาล---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันทหาร---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันตำรวจ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอื่น ๆ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับราชการ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคอุตสาหกรรม---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคการเกษตร---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ การประมง---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค้าขาย ธุรกิจ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ งานบริการ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับจ้างทั่วไป---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--42
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของรัฐ--19
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--1
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของเอกชน--3
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--14
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันพยาบาล--1
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันทหาร--1
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันตำรวจ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอื่น ๆ--2
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับราชการ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคอุตสาหกรรม---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคการเกษตร--1
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ การประมง---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค้าขาย ธุรกิจ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ งานบริการ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับจ้างทั่วไป---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนจบทั้งหมด--26
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของรัฐ--14
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--5
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันพยาบาล--2
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันทหาร---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันตำรวจ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ สถาบันอื่น ๆ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับราชการ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคอุตสาหกรรม---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ภาคการเกษตร---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ การประมง---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ค้าขาย ธุรกิจ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ งานบริการ---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ รับจ้างทั่วไป--1
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ บวชในศาสนา---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--4
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ อื่น ๆ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--56
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของรัฐ--51
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันพยาบาล---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันทหาร---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันตำรวจ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอื่น ๆ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับราชการ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคอุตสาหกรรม---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคการเกษตร---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง การประมง---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค้าขาย ธุรกิจ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง งานบริการ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับจ้างทั่วไป--5
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--33
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของรัฐ--33
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันพยาบาล---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันทหาร---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันตำรวจ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอื่น ๆ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับราชการ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคอุตสาหกรรม---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคการเกษตร---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง การประมง---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค้าขาย ธุรกิจ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง งานบริการ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับจ้างทั่วไป---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--12
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของรัฐ--4
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของเอกชน--1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--4
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันพยาบาล---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันทหาร---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันตำรวจ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอื่น ๆ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับราชการ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคอุตสาหกรรม---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคการเกษตร---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง การประมง---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค้าขาย ธุรกิจ--1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง งานบริการ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับจ้างทั่วไป--1
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ--1
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนจบทั้งหมด--73
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของรัฐ--6
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--18
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง มหาวิทยาลัยของเอกชน--4
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--17
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--1
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันพยาบาล--5
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันทหาร---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันตำรวจ---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สถาบันอื่น ๆ--1
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับราชการ---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคอุตสาหกรรม---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ภาคการเกษตร--2
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง การประมง---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ค้าขาย ธุรกิจ--4
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง งานบริการ---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง รับจ้างทั่วไป--15
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง บวชในศาสนา---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง อื่น ๆ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--304
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของรัฐ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันพยาบาล---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันทหาร---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันตำรวจ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอื่น ๆ--304
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร รับราชการ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ภาคอุตสาหกรรม---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ภาคการเกษตร---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร การประมง---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค้าขาย ธุรกิจ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร งานบริการ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร รับจ้างทั่วไป---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--10
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของรัฐ--8
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันพยาบาล---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันทหาร---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันตำรวจ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอื่น ๆ--2
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง รับราชการ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคอุตสาหกรรม---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคการเกษตร---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง การประมง---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค้าขาย ธุรกิจ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง งานบริการ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง รับจ้างทั่วไป---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--14
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของรัฐ--3
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของเอกชน--1
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--4
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันพยาบาล---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันทหาร---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันตำรวจ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอื่น ๆ--4
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร รับราชการ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ภาคอุตสาหกรรม---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ภาคการเกษตร---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร การประมง---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ค้าขาย ธุรกิจ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร งานบริการ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร รับจ้างทั่วไป--2
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--69
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของรัฐ--41
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของเอกชน--3
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันพยาบาล---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันทหาร---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันตำรวจ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอื่น ๆ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง รับราชการ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคอุตสาหกรรม---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคการเกษตร---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง การประมง---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ค้าขาย ธุรกิจ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง งานบริการ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง รับจ้างทั่วไป--25
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--213
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของรัฐ--192
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--2
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของเอกชน--12
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--6
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันพยาบาล--1
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันทหาร---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันตำรวจ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอื่น ๆ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง รับราชการ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคอุตสาหกรรม---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคการเกษตร---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง การประมง---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค้าขาย ธุรกิจ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง งานบริการ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง รับจ้างทั่วไป---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--32
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของรัฐ--16
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--4
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--11
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันพยาบาล---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันทหาร---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันตำรวจ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอื่น ๆ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง รับราชการ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคอุตสาหกรรม---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคการเกษตร---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง การประมง---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค้าขาย ธุรกิจ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง งานบริการ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง รับจ้างทั่วไป--1
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--15
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของรัฐ--5
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันพยาบาล---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันทหาร---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันตำรวจ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอื่น ๆ--8
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง รับราชการ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคอุตสาหกรรม---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคการเกษตร---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง การประมง---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค้าขาย ธุรกิจ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง งานบริการ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง รับจ้างทั่วไป---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--14
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของรัฐ--8
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของเอกชน--4
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันพยาบาล--2
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันทหาร---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันตำรวจ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอื่น ๆ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง รับราชการ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคอุตสาหกรรม---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคการเกษตร---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง การประมง---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ค้าขาย ธุรกิจ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง งานบริการ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง รับจ้างทั่วไป---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--56
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของรัฐ--30
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--6
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันพยาบาล--3
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันทหาร---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันตำรวจ--1
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอื่น ๆ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร รับราชการ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ภาคอุตสาหกรรม--16
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ภาคการเกษตร---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร การประมง---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ค้าขาย ธุรกิจ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร งานบริการ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร รับจ้างทั่วไป---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--118
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของรัฐ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--79
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันพยาบาล---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันทหาร---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันตำรวจ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอื่น ๆ--38
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร รับราชการ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ภาคอุตสาหกรรม---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ภาคการเกษตร---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร การประมง---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค้าขาย ธุรกิจ--1
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร งานบริการ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร รับจ้างทั่วไป---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--20
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของรัฐ--18
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันพยาบาล---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันทหาร---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันตำรวจ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอื่น ๆ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร รับราชการ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ภาคอุตสาหกรรม---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ภาคการเกษตร---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร การประมง---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ค้าขาย ธุรกิจ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร งานบริการ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร รับจ้างทั่วไป--2
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--65
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของรัฐ--19
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--18
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันพยาบาล---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันทหาร--10
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันตำรวจ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอื่น ๆ--14
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร รับราชการ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ภาคอุตสาหกรรม--3
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ภาคการเกษตร--1
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร การประมง---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ค้าขาย ธุรกิจ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร งานบริการ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร รับจ้างทั่วไป---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนจบทั้งหมด--23
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของรัฐ--14
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--9
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันพยาบาล---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันทหาร---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันตำรวจ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง สถาบันอื่น ๆ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง รับราชการ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคอุตสาหกรรม---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ภาคการเกษตร---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง การประมง---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ค้าขาย ธุรกิจ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง งานบริการ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง รับจ้างทั่วไป---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง บวชในศาสนา---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง อื่น ๆ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนจบทั้งหมด--64
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของรัฐ--38
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--2
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร มหาวิทยาลัยของเอกชน---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--5
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันพยาบาล--2
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันทหาร--3
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันตำรวจ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร สถาบันอื่น ๆ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร รับราชการ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ภาคอุตสาหกรรม--1
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ภาคการเกษตร--11
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร การประมง---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ค้าขาย ธุรกิจ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร งานบริการ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร รับจ้างทั่วไป--2
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร บวชในศาสนา---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร อื่น ๆ---


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.SPMNAN (reversion By นายอรรถกร วรยศ)