วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00008,798
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00008,109
รวม000016,907
ห้องเรียน0000586