วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566
รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น08,5608,712 1528,884 1728,688 -196
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า07,8378,133 1528,198 1728,127 -71
รวม016,39716,845 44817,082 23716,815 -267
ห้องเรียน0577583 6587 4587