สพม.น่าน. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550220012504331055250433 ปัว8ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 3439340932091,0032731483058304892324--------1,9265138ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
550220032504351055250435 เมืองแงง01แงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 181111232524112172142426--------94109ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220092504461055250446 ทุ่งช้าง2ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 71369289322988025426421986--------4271431ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220102504471055250447 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"11เชียงกลางเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 15041574136444312132396311833469--------7892138ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220112504481055250448 พระธาตุพิทยาคม2พระธาตุเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 171151161483152442222816--------129914ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220122504521055250452 บ่อเกลือ5บ่อเกลือใต้บ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 833104390327791114110490331111--------5882029ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220142504571055250457 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ1ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 38247244212965036736431819--------3101521ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.SPMNAN (reversion By นายอรรถกร วรยศ)