สพม.น่าน. อำเภอ เมืองน่าน


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550120012504261055250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน5ดู่ใต้เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3771038410372101,133303551035710329101,04130--------2,1746036ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
550120022504271055250427 สตรีศรีน่านในเวียงเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4281141311416111,257334521244012444121,33636--------2,5936938ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
550120032504281055250428 บ่อสวกวิทยาคาร3บ่อสวกเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 311312382100517181242494--------149917ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120042504291055250429 น่านประชาอุทิศ9กองควายเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ --------3324225821336--------133622ปกติ-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550130012504621055250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์4ไชยสถานเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 682432813192799468575524214--------4342121ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.SPMNAN (reversion By นายอรรถกร วรยศ)