สพม.น่าน.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11,3681,5932,961
34%
8933:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,3551,5832,938
34%
9431:1
มัธยมศึกษาปีที่ 31,2921,4972,789
32%
9131:1
มัธยมศีกษาตอนต้น4,0154,6738,688
52%
27432:1
มัธยมศึกษาปีที่ 41,2261,6722,898
36%
10627:1
มัธยมศึกษาปีที่ 51,0611,5832,644
33%
10226:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,0211,5642,585
32%
10525:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย3,3084,8198,127
48%
31326:1
รวมทั้งสิ้น7,3239,49216,815
100%
58729:1