สพม.น่าน.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11,4161,6213,037
35%
9133:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,3541,5152,869
33%
9231:1
มัธยมศึกษาปีที่ 31,3481,5442,892
33%
9431:1
มัธยมศีกษาตอนต้น4,1184,6808,798
52%
27732:1
มัธยมศึกษาปีที่ 41,1341,6462,780
34%
10128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 51,0791,6002,679
33%
10526:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,0591,5912,650
33%
10326:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย3,2724,8378,109
48%
30926:1
รวมทั้งสิ้น7,3909,51716,907
100%
58629:1