แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6อัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านดู่ใต้1,1331,0412,17460----146065-1-4-60-65---65-100%
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านในเวียง1,2571,3362,59369----146671-1-4-66-71---71-100%
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านบ่อสวก100491499----1-1011-1--10-11---11-100%
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านกองควาย-1331336----1--1-1---1---1-100%
55012006 แม่จริมแม่จริมหนองแดง24315840115----111820-1-1-18-20---20-100%
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงป่าคาหลวง23416740116----111820-1-1-18-20---20-100%
55012008 นาน้อยนาน้อยนาน้อย48046794730----123033-1-2-30-33---33-100%
55012009 สาเวียงสากลางเวียง8486191,46743----134650-1-3-46-50---50-100%
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาน้ำมวบ84711559----1-67-1--6-7---7-100%
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสายาบหัวนา88481369----1-67-1--6-7---7-100%
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นบ่อแก้ว20112132212----1-1213-1--12-13---13-100%
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นปิงหลวง82551377----1-67-1--6-7---7-100%
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขดู่พงษ์20719640315----111214-1-1-12-14---14-100%
55012017 น่านนครภูเพียงนาปัง1049019410----1-89-1--8-9---9-100%
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงเมืองจัง2336596----1-34-1--3-4---4-100%
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านไชยสถาน19224243421----111416-1-1-14-16---16-100%
55022001 ปัวปัวปัว1,0039231,92651----145459-1-4-54-59---59-100%
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวศิลาเพชร70451158----1-67-1--6-7---7-100%
55022003 เมืองแงงปัวแงง52429410----1-56-1--5-6---6-100%
55022004 มัธยมป่ากลางปัวป่ากลาง24621546118----111820-1-1-18-20---20-100%
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาท่าวังผา6836561,33942----133842-1-3-38-42---42-100%
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาตาลชุม927917111----1-1011-1--10-11---11-100%
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาป่าคา4348918----1-56-1--5-6---6-100%
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผายม805413410----1-89-1--8-9---9-100%
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างทุ่งช้าง22919842714----111618-1-1-16-18---18-100%
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางเชียงกลาง44334678921----122427-1-2-24-27---27-100%
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางพระธาตุ48811299----1-67-1--6-7---7-100%
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือบ่อเกลือใต้27731158820----111820-1-1-18-20---20-100%
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควนาไร่หลวง12710122812----1-1213-1--12-13---13-100%
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติห้วยโก๋น12918131015----1-1213-1--12-13---13-100%
ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2022.1.KAOPUNHOT